کلیدواژه‌ها = ورزش
مقایسه الگوی وفاداری مشتریان جدید و با‌سابقه‌ باشگاه‌های تندرستی شهر اصفهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 98-68

10.22034/sms.2022.62415

حسین علی محمدی؛ حسین کردلو؛ جواد ادبی فیروز جاه؛ نرگس گرامی


الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-34

ملیحه فقیرگنجی؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی


ارائه راهبردهای توسعه بازار هندبال ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 98-119

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.193

رسول نظری؛ علیرضا داوری؛ مسعود نادریان


ارائه مدل راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 128-110

10.34785/J017.2020.975

الهام مشکل گشا؛ رسول نظری