دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اولویت بندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

عزت اله شاه منصوری؛ جواد سعادتمندی؛ سعادت اله صالحی


2. بررسی راهکارهای کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط‌های پرخطر اجتماعی با تأکید بر بهبود امنیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

حجت الله ابوالفتحی؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی